Pazemes ūdeņu monitoringa sistēmu izveide un monitorings

Regulārai informācijas iegūšanai par vides stāvokli un tā izmaiņām ir nepieciešams veikt vides kvalitātes monitoringu, kas līdzēs noskaidrot cēloņus vides kvalitātes neatbilstībai izvirzītajiem mērķiem, kā arī novērtēt vides kaitējuma apmērus, ja tāds ir nodarīts.

Piedāvājam izveidot pazemes ūdeņu monitoringa sistēmu un īstenot monitoringu:

  • Objekta teritorijas ģeoloģiski - hidroģeoloģiskās uzbūves un vides stāvokļa analīze;
  • Monitoringa aku tīkla ierīkošana;
  • Pazemes ūdens paraugošana un in-situ hidroķīmiskie mērījumi;
  • Gruntsūdens līmeņa un naftas produktu brīvās fāzes biezuma mērījumi;
  • Gruntsūdeņu plūsmas virziena precizēšana, kā arī piesārņojuma iespējamās migrācijas virziena noteikšana;
  • Pazemes ūdeņu paraugu testēšana laboratorijas apstākļos;
  • Pazemes ūdeņu kvalitātes novērtējums atbilstoši normatīvajos aktos sniegtajiem vērtējuma kritērijiem;
  • Piesārņojuma izplatības areāla robežu un apjoma precizēšana;
  • Rekomendāciju izstrāde piesārņojuma likvidācijai, kā arī turpmākajiem vides aizsardzības un kontroles pasākumiem.