Padziļinātā vides izpēte (Environmental Due Diligence)

Padziļināta vides izpēte (EDD) tiek veikta vairumā gadījumu, kuros notiek uzņēmumu, nekustamo īpašumu pārpirkšana vai apvienošana (komercīpašumu, ražošanas, lauksaimniecības, enerģētikas u.c. tautsaimniecības jomu objektiem). Padziļinātās vides izpētes gaitā tiek izvērtēti potenciālie riski, saistības un iespējamie nākotnes izdevumi attiecībā uz objekta vides stāvokli, kā arī objekta specifiskie veselības un darba drošības aspekti.

Mūsu pakalpojumi ietver:

1. Fāzes izvērtējums

  • Ar darījumu/objektu saistītās dokumentu datu bāzes izvērtēšana (data room inspection)
  • Intervijas veikšana ar atbildīgajām personām
  • Objekta/vietas fiziskā inspekcija
  • Ziņojuma, kurš ietver informāciju par pārbaudes laikā konstatētajiem faktiem, risku novērtējumu, potenciālo saistību finanšu izvērtējumu un rekomendācijām, sagatavošana

2. Fāzes izvērtējums

  • Lauka darbi (sākotnējā un/vai padziļinātā izpēte) atbilstoši 1. fāzes ziņojumā norādītajām rekomendācijām
  • Ziņojuma par sākotnējās un padziļinātās izpētes rezultātiem sagatavošana, pēc nepieciešamības ietverot detalizētu potenciālās objekta sanācijas izmaksu tāmi

3. Fāze

  • Konstatētā piesārņojuma likvidēšana un objekta sanācija